Global Packaging Solutions

PRÁVNÍ INFORMACE

EDITOR WEBU : „GROUPE AXIUM“
JMÉNO WEBOVÉ STRÁNKY :      GROUPE AXIUM.FR


GROUPE AXIUM S.A.
Z.I. Sud, 579 rue Pierre Lucien Buisson
42160 Andrézieux-Bouthéon
Francie
Tel. : +33 (0)4 77 52 23 23

Webová stránka www.groupe-axium.fr je vlastněna a provozována spol. GROUPE AXIUM.
Jméno domény www.groupe-axium.fr je vlastněno spol. GROUPE AXIUM

DEFINICE

Pojmy “osobní údaje”, “předmět, ke kterému se údaje vztahují”, “zpracovatel údajů” a “citlivé údaje” jsou definovány nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR: č. 2016-679).

PRÁVNÍ INFORMACE

Užívání webové stránky GROUPE AXIUM.fr podléhá všeobecným podmínkám užití uvedeným níže.
Užívání webové stránky actipack.fr znamená úplné přijetí podmínek uvedených níže.
Uživatel prohlašuje, že si podmínky přečetl a že je bude dodržovat.
GROUPE AXIUM může kdykoli a bez oznámení měnit přístup na actipack.fr stejně jako právní informace.

OBECNÉ PODMÍNKY UŽITÍ

Termín uživatel znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která navštíví následující webovou stránku: GROUPE AXIUM.fr

Užívání webové stránky GROUPE AXIUM.fr předpokládá plné přijetí všeobecných podmínek užití uvedených níže. Všeobecné podmínky užití mohou být kdykoli měněny nebo doplňovány, prosíme uživatele webové stránky GROUPE AXIUM fr, aby pravidelně kontrolovali tuto stránky za účelem zjištění nejnovějšího stavu podmínek.

Tato webová stránka je uživateli přístupná kdykoli a běžným způsobem. GROUPE AXIUM.fr může rozhodnout o přerušení za účelem technické údržby, přičemž se vynasnaží uživatelům předem sdělit datum a čas takového přerušení.

Stránku GROUPE AXIUM.fr administrátor pravidelně aktualizuje. Stejným způsobem lze kdykoli změnit všeobecné podmínky užití: nicméně uživatele prosíme, aby co nejčastěji kontroloval tuto stránku za účelem zjištění nejnovějšího stavu podmínek

Cookies

GROUPE AXIUM, z provozních důvodů, si může vyhradit právo sbírat osobní data uživatelů pomocí „cookies“.
Tyto soubory nejsou programy.
Umožňují nabídnout zboží dle Vašich očekávání a urychlit přístup na naši webovou stránku tím, že Vašemu počítači umožní se rychleji identifikovat.
Nasbírané informace se archivují po dobu jednoho roku.
„Cookies“ můžete zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče.

OSOBNÍ ÚDAJE

V souladu s francouzských zákonem 78-17 ze dne 6. ledna 1978 (francouzský zákon o ochraně osobních údajů) mají všichni uživatelé právo na přístup k, opravu nebo popření osobních údajů, která se jich týkají, pomocí kontaktního formuláře.
Veškeré dotazy ohledně tohoto odstavce musí být zaslány písemně prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.
Pokud se zaregistrujete k odběru e-mailového informačního servisu (newsletter) a již nechcete tyto e-maily dostávat a/nebo si nepřejete, aby údaje o Vás byly sdělovány třetím společnostem, můžete o to požádat písemně zasláním e-mailu nebo postupem dle instrukcí uvedených na konci obdrženého e-mailu.

AUTORSKÉ PRÁVO A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

GROUPE AXIUM je vlastníkem majetkových práv ke všem obrázkům, grafice a jiným informacím uvedených na webové stránce GROUPE AXIUM.fr
Veškeré prvky uvedené na webové stránce, ať již vizuální nebo audio, včetně použitých technologií, jsou chráněny ustanoveními zákona o duševním vlastnictví.
Jsou výlučným vlastnictvím spol. GROUPE AXIUM. Jakékoli reprodukce, prezentace, změny, publikace nebo adaptace webové stránky nebo její části, bez ohledu na užité medium nebo metodu, jsou tedy zakázány, pokud k nim nebylo předem uděleno svolení spol. GROUPE AXIUM.
Povoleny jsou jen kopie pro vlastní užití Vašich zaměstnanců a nekomerční užití ve Vašem počítači.
Přístup na webovou stránku Vám dává právo na soukromé a nevýlučné užití webové stránky.
Interaktivní políčka (možnost dotazů v Kontaktech) jsou k dispozici uživatelům. GROUPE AXIUM.fr si vyhrazuje právo vymazat bez předchozího upozornění jakýkoli obsah těchto políček, který odporuje platné legislativě Francie, a to zejména předpisům na ochranu osobních údajů.
V případě potřeby si GROUPE AXIUM.fr též vyhrazuje právo možnosti povolání uživatele k odpovědnosti dle občanského i trestního práva, a to zejména pro rasismus, urážky, lživé nebo pornografické příspěvky, a to bez ohledu na použité medium (text, obrázek..).

1) Správa sběru osobních údajů

Vzhledem k tomu, že sběr osobních údajů je součástí vytvoření uživatelského osobního účtu a pohybu po webové stránce, je osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů Mickaël Vindrier.

GROUPE AXIUM.fr je zastoupen svým zákonným zástupcem.

Jako zpracovatel osobních údajů se GROUPE AXIUM.fr zavazuje dodržovat platnou legislativu. Je v jeho odpovědnosti stanovit účel zpracování osobních údajů a prostřednictvím souhlasu informovat v plném rozsahu své zákazníky i zájemce o zpracování osobních údajů a sestavování přehledu aktualizovaného v souladu se skutečností.

Při zpracování osobních údajů GROUPE AXIUM.fr přijme veškerá rozumně očekávatelná opatření, aby zajistil přesnost a adekvátnost osobních údajů ve smyslu jejich účelu pro GROUPE AXIUM.fr.

2) Účel sběru osobních údajů

GROUPE AXIUM údaje částečně či úplně použije za následujícím účelem:
• aby umožnil prohlížení webové stránky a její správu a dohledatelnost uživatelem zakoupených benefitů a služeb: spojení a užívání údajů ze stránky, fakturace, historie objednávek atd.
• aby zabránil a bojoval proti počítačovým podvodům (spam, hackeři..): hardware užitý pro prohlížení stránky, IP adresy, hesla (hashing)
• aby vylepšil prohlížení stránky: spojení a užití údajů
• aby prováděl dobrovolné dotazníky spokojenosti zákazníka s GROUPE AXIUM.fr
• aby prováděl marketingové kampaně (SMS, e-mail) : telefonní číslo, e-mailová adresa

GROUPE AXIUM.fr neprodává Vaše osobní údaje, jsou jen v nezbytných případech použita pro statistické a analytické účely.

3) Právo na přístup, žádost o opravu a námitky

V souladu s platnou evropskou legislativou má uživatel GROUPE AXIUM.fr následující práva:

• právo na přístup (článek 15 GDPR) a právo žádat opravu (článek 16 GDPR), právo aktualizace, kompletnosti uživatelských údajů, právo blokovat nebo vymazat osobní údaje uživatele (článek 17 GDPR) pokud jsou nepřesná, neúplná, dvojznačná, neplatná nebo pokud jejich sběr, užití, sdělování a držení jsou zakázané
• právo kdykoli vzít souhlas zpět (článek 13-2c GDPR)
• právo omezit zpracování údajů uživatele (článek 18 GDPR)
• právo protestovat proti zpracování údajů uživatele (článek 21 GDPR)
• právo přenosnosti údajů dodaných uživatelem v případě, že tyto údaje jsou předmětem automatického zpracování na základě souhlasu či smlouvy (článek 20 GDPR)

Jakmile je GROUPE AXIUM.fr informován o úmrtí uživatele a pokud uživatel nežádá jinak, GROUPE AXIUM.fr je povinen zničit jeho údaje, s výjimkou archivace údajů tam, kde by mohly mít průkazní hodnotu nebo tak žádá legislativa.

Pokud si uživatel přeje vědět, jak GROUPE AXIUM.fr užívá jeho osobní údaje, žádá opravu nebo se chce ohradit proti jejich zpracování, prosíme písemné sdělení na následující adresu:
GROUPE AXIUM – DPO, Mr Mickaël VINDRIER, Z.I. Sud, 579 rue Pierre Lucien Buisson, F-42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON.

V takovém případě musí uživatel uvést osobní údaje, u kterých žádá opravu, aktualizaci nebo výmaz ze strany GROUPE AXIUM.fr za použití zvlášť vyvinutého formuláře na webové stránce.

Výmaz osobních údajů je předmětem závazku, který GROUPE AXIUM.fr ukládá zákon, zejména s ohledem na shromažďování a archivaci údajů. Uživatel GROUPE AXIUM.fr může jako poslední možnost podat stížnost dohledovému orgánu a zejména francouzskému úřadu pro ochranu osobních údajů CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

4) Důvěrnost osobních údajů

GROUPE AXIUM.fr nesmí bez předchozího informování zákazníka dovolit zpracování, hosting nebo převod údajů získaných o svých zákaznících do země mimo Evropskou unii nebo považovanou Evropskou komisí za “nevhodnou”. GROUPE AXIUM.fr nicméně může volně volit své zpracovatele technických a prodejních údajů za podmínky, že předloží dostatečné garance ohledně požadavků GDPR (GDPR: č. 2016-679).

GROUPE AXIUM.fr se zavazuje přijmout všechna potřebná opatření, aby zajistil bezpečnost údajů, a to zejména s ohledem na to, aby nebyla sdělena neoprávněným třetím osobám. Nicméně pokud bude GROUPE AXIUM.fr sdělen případ ovlivnění integrity nebo důvěrnosti údajů zákazníka, musí GROUPE AXIUM.fr zákazníka co nejdříve kontaktovat a informovat jej o přijatých korektivních opatřeních. Dále GROUPE AXIUM.fr nesbírá žádné “citlivé údaje”.

Osobní údaje uživatele mohou být zpracovány pobočkami GROUPE AXIUM.fr a zpracovateli dat (poskytovateli služeb), ovšem jen pro dosažení stanoveného účelu.

V rámci vlastní odpovědnosti a za účelem výše uvedeným jsou hlavními osobami, které mají přístup k údajům uživatele, zejména zástupci GROUPE AXIUM.fr ze zákaznického servisu.

5) Typy sbíraných osobních údajů

U uživatelů webové stránky sbíráme údaje nezbytné pro provozování této služby (statistická data Google Analytics); tato jsou archivována po dobu maximálně 24 měsíců po ukončení smluvního vztahu.

POVAHA INFORMACÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Informace na webové stránce mají jen informační charakter pro uživatele a nelze je považovat za záruku některé vlastnosti. Z toho důvodu je užití této webové stránky na Vaše vlastní nebezpečí.
GROUPE AXIUM nemůže být činěn odpovědným za žádné přímé či nepřímé škody, např. na materiálu, datech, programu nebo za finanční ztráty, které byly způsobeny užíváním webové stránky.
Dále nemůže být GROUPE AXIUM činěn odpovědným za jakoukoli škodu způsobenou neoprávněným vniknutím třetí strany na webovou stránku a následnou změnu informací nebo jiných prvků prezentovaných na webové stránce.

Webová stránka GROUPE AXIUM.fr má jako hostitele poskytovatele na území Evropské unie dle pravidel všeobecného nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR: č. 2016-679).

DOSTUPNOST WEBOVÉ STRÁNKY

GROUPE AXIUM se vynasnaží umožnit uživatelům přístup na své webové stránky kdykoli.

GROUPE AXIUM může kdykoli změnit nebo přerušit, dočasně nebo stále, přístup na celou webovou stránku nebo její část z důvodů technické údržby, vylepšování nebo provádění změn na stránce.

KONCEPCE A VÝVOJ WEBOVÉ STRÁNKY

SFI
15 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne

Francie

www.sfi.fr

WEBHOSTING

Adista
"Le Millénium" - 1 rue de la Presse - BP 716
F-42950 Saint-Etienne Cedex 9
www.cienum.fr

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Další informace Ok Nesouhlasím